Верификация сертификата

Данная страница подтверждает действительный статус владельца сертификата, выданного редакционной коллегией электронного научного журнала «Central Asian Scientific Journal»  зарегистрированного 07.04.2023 г. в  Комитете информации Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан. Свидетельство регистрации: № KZ40VPY00067791 от 07.04.2023 г.

Срок действия сертификата: Действителен до декабря 2025 года

Сертификат верификациясы

Бұл бет Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген (Тіркеу куәлігі: № № KZ40VPY00067791 от 07.04.2023 ж.) «Central Asian Scientific Journal» электронды ғылыми журналының редакциясы берген куәлік иесінің жарамды мәртебесін растайды.

Сертификаттың жарамдылық мерзімі: 2025 жылдың желтоқсанына дейін жарамды

Certificate

Verification

This page confirms the valid status of the owner of the certificate issued by the editorial board of the electronic scientific journal «Central Asian Scientific Journal» registered on April 07, 2023 in the Information Committee of the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate: No. KZ40VPY00067791  dated 07.04.2023

Certificate validity period: Valid until December 2025

Прокрутить вверх